Nasze sukcesy

Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.  Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia.  Aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli.  Dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy mają stały nawyk aktywności ruchowej uczą się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami, łatwiej budują relacje społeczne i potrafią się odnaleźć w nowej grupie rówieśniczej.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” to projekt nastawiony na naukę przez zabawę, realizację założeń pedagogiki freblowskiej, ale przede wszystkim łączenie świata sztuki z kompetencjami kluczowymi. Głównym celem projektu jest rozwój dziecka na wielu płaszczyznach, rozwój kreatywności i pomysłowości. To przede wszystkim wspaniała podróż do świata sztuki poprzez zabawę.

Międzynarodowy projekt edukacyjny “Z kulturą mi do twarzy”. Celem projektu  jest wprowadzanie dzieci  w świat wartości takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,  współpracy  i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dziecka.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora”.  Celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, zdobywanie różnych umiejętności: rozwijanie umiejętności współpracy, wyzwalanie pozytywnych emocji, rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia i  samodzielności, upowszechnianie zdrowego trybu życia, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego.

„Szkoła z prawami dziecka” to projekt skoncentrowany na tematyce praw dziecka. Jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka, zapoznanie dzieci z ich prawami.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka skupiony był wokół realizowanej przez UNICEF Polska akcji pomocowej na rzecz dzieci w Jemenie. Działania i aktywności podejmowane tego dnia miały na celu zwrócenie uwagi zarówno środowiska przedszkolnego jak i lokalnego, na prawa dziecka.

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”. Akcja skierowana jest  przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych,  jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej . Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na różne tematy związane m.in z bezpieczeństwem w  przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w Internecie, ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” . Celem głównym projektu jest zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.

Nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci i młodzieży.

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE:

  • dostrzega i wzmacnia sukces każdego dziecka,
  • rozwija optymizm, poczucie własnej wartości,
  • rozwija zainteresowania i talenty każdego dziecka,
  • uczy życzliwości, empatii, kreatywności,
  • ściśle współpracuje z rodzicami,

Nasze przedszkole otrzymało certyfikat „Optymistycznego Przedszkola”. Jest to ogólnopolski program autorstwa Mireli Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej mający na celu pomoc placówkom w wychowaniu małego dziecka tak, by wkraczając w życie było ono odważne, kreatywne, pełne fantazji, miało wiele empatii i współczucia dla innych, wierzyło we własne możliwości – było optymistą.

W naszej pracy z dziećmi propagujemy idee zdrowego życia i promocji zdrowia. Uczestniczymy w wielu akcjach i programach o zasięgu krajowym np. Mamo, tato wolę wodę, Mamo nie pal!, Czyste powietrze wokół nas, Akademia Aquafresh, i wielu innych. Za wszystkie działania docenieni zostaliśmy w 2011 roku Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie.

www.akademia-aquafresh.pl

Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”które za priorytetowe uznały działania w zakresie edukacji ekologicznej. Nasi wychowankowie mają dużą wiedzę o otaczającym nas świecie, zwierzętach, roślinach, ich ochronie. Za swoje działania uhonorowani zostaliśmy dwomacertyfikatami Szkoły Promującej Ekorozwój. Obecnie bierzemy udział wIV edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”.

Akademia Zdrowego Przedszkolakajest programem społeczno – edukacyjnym, skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym, rodziców, nauczycieli oraz personelu przygotowującego żywność dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci

http://zdrowyprzedszkolak.pl

„Bezpieczna Placówka Oświatowa” to Projekt, który powstał z myślą o wyróżnianiu i promowaniu tych jednostek oświatowych, które w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo uczniów i podopiecznych na swoim terenie, a także w bezpośrednim jego otoczeniu. Jednostki oświatowe, które wyróżniono Certyfikatem „Bezpieczna Placówka Oświatowa” gwarantują dzieciom i młodzieży bezpieczne oraz przyjazne warunki nauki.

Prowadząc działania ekologiczne i prozdrowotne bierzemy w kolejnych edycjach ogólnopolskiego programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.

Uczestniczymy w Projekcie edukacyjnym „Przedszkole 21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku”, który będzie realizowany w latach 2012- 2015, na terenie całej Polski.
Cele tego projektu to m.in. propagowanie twórczych działań edukacyjnych i nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych i/lub organizacyjnych w przedszkolach oraz inicjatyw i akcji na rzecz podnoszenia jakości i atrakcyjności wychowania przedszkolnego, tworzenie partnerstwa różnych sektorów i podmiotów na rzecz edukacji małego dziecka i upowszechniania wychowania przedszkolnego, ustanowienie wyróżnienia „Przedszkole XXI wieku” dla placówek przedszkolnych spełniających opracowane w ramach projektu standardy jakości pracy.
www.p21.edu.pl

Nauczyciele naszego przedszkola biorą udział w projekcie Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim. Uczestniczą w nim 44 placówki oświatowe. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli/ek w powiecie wrocławskim oraz stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
http://pzp.edu.pl/projekt/

Przedszkole za swoje działania na rzecz bezpieczeństwa naszych podopiecznych, promujące aktywny tryb życia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków dzieci otrzymało certyfikat Przedszkola w Ruchu

Prowadzimy zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Przedszkolaków Akademia Aquafresh.
www.akademia-aquafresh.pl

Przedszkole bierzeudział w ogólnopolskim programie „Mamo,tato, wolę wodę”. Kampania została zainicjowana przez Żywiec Zdrój w 2009 roku. Jej celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. 
www.wolewode.pl

W ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom bierzemy udział w programie Czytające Przedszkola.
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnosci

Uczestniczymy także w programie „Cały Wrocław czyta dzieciom”

Program edukacyjny „Pogromcy zarazków” ma charakter ogólnopolski. Celem programu jest edukacja dzieci z zakresu higieny.Nauczyciele prowadzą zajęcia o zarazkach i czystości, a dzieci poprzez zabawę zapoznają się z prawidłowymi zachowaniami higienicznymi.
http://www.pogromcyzarazkow.pl/pl/cms/program-edukacyjny/

Uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje.  Jej celemjest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci i dorosłych poprzez promowanie bezpiecznych zachowań .
https://www.bezpiecznewakacje.pl/

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu  „Książka dla malucha”

http://blizejprzedszkola.pl/ksiazka-dla-malucha

Uczestniczymy w programie edukacyjnym Kucyk dla każdego od małego współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Przedszkole talentów

To ogólnopolski program, którego celem jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów. Przedszkole uczy kreatywności najmłodszych poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań.

Nasze przedszkole bierze udział w programie Mali Wspaniali.  Jest to projekt współfinansowany przez miasto Wrocław, Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program ma na celu promocje aktywności fizycznej. Powstał z połączenia dwóch programów: metodyki gier i zabaw, z uwzględnieniem psychologii dziecięcej.  Zajęcia (ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe, elementy karate w skład których wchodzi nauka dyscypliny, etykieta, techniki samoobrony) są prowadzone przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje

http://fundacjainfinity.pl/mali-wspaniali-2/