Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

Godziny

Działania dzieci

6:30 – 8:00

rozklad dnia 1 - Ramowy rozkład dnia

ZACZYNAMY I DO NOWEJ PRZYGODY ZAPRASZAMY

Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, zabawy samorzutne, gry i zabawy dowolne dzieci wg pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozmowy swobodne z dziećmi, grupowe zabawy integrujące, ćwiczenia poranne. Praca indywidualna o charakterze stymulująco – wyrównawczym, indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

8:00 – 8.30

rozklad dnia 2 - Ramowy rozkład dnia

Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne lub zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania – wyrabianie nawyków higienicznych związanych z samoobsługą dziecka.

8:30 – 9.00

rozklad dnia 3 - Ramowy rozkład dnia

ŚNIADANIE TO TEŻ WAŻNE ZADANIE

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole.

9:00 – 10:30

rozklad dnia 4 - Ramowy rozkład dnia

WSPÓLNIE ODKRYWAMY – KOMPETENCJE KLUCZOWE NABYWAMY

Organizowane przez nauczyciela sytuacje edukacyjne z całą grupą według wybranego programu wychowania przedszkolnego, różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:30 – 11:45

rozklad dnia 5 - Ramowy rozkład dnia

TWÓRCZO DZIAŁAMY – INTELIGENCJE WIELORAKIE WCIĄŻ ROZWIJAMY,

W zależności od pogody, dowolna aktywność dzieci w salach  lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, gry i zabawy na powietrzu, spacery i wycieczki – tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej  i kulturowej.

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu – wyrabianie nawyków higienicznych związanych z samoobsługą dziecka.

12:00 – 13:00

rozklad dnia 7 - Ramowy rozkład dnia

O ENERGIĘ DBAMY I OBIAD ZJADAMY

rozwijanie samoobsługi, umiejętności  kulturalnego spożywania posiłków oraz właściwego zachowania się przy stole, prawidłowego posługiwania się sztućcami,  poszerzanie doświadczeń żywieniowych dzieci.

13.00

Rozchodzenie się dzieci korzystających z dwóch posiłków

13.00 – 14.20

rozklad dnia 8a - Ramowy rozkład dnia

 

rozklad dnia 8b - Ramowy rozkład dnia

ODPOCZYWAMY, BO O HARMONIJNY ROZWÓJ DBAMY

Dzieci starsze – czas relaksu – czytanie dzieciom, słuchanie muzyki, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia wyciszające. Praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowanie dzieci, zajęcia specjalistyczne, w dni pogodne zabawy na powietrzu

Dzieci młodsze gr I – leżakowanie,

14.30 – 15.00

rozklad dnia 9 - Ramowy rozkład dnia

O PODWIECZORKU NIE ZAPOMINAMY I WCIĄŻ ENERGIĄ TRYSKAMY

 

 

15:00 – 17:00

rozklad dnia 10 - Ramowy rozkład dnia

ZANIM SIĘ POŻEGNAMY, JESZCZE WSPÓLNIE DZIAŁAMY

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy ogólnorozwojowe. Zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dziećmi, zabawy wg zainteresowań dzieci, oddziaływania nauczyciela utrwalające i wzbogacające indywidualny rozwój dziecka. Rozchodzenie się dzieci do domu.