Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

Nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach programu ROK SZKOŁY W RUCHU.

I.   Cel akcji

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej.

 

II.    Postanowienia Ogólne akcji „Ćwiczyć każdy może”

Zasady przyznawania tytułu

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria.

III.  Obszary realizowane przez nasze przedszkole

Obszary dla przedszkoli: 1, 3, 4, 6, 7, 8

1.    wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole)  (obszar nr 1)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej:Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);

3.    edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej:Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;

4.    kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;

6.    zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)

Zadanie skierowane do szkół i przedszkoli współpracujących
z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół i przedszkoli):
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci
i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;

Biblioteki, domy kultury, związki harcerskie, związki sportowe i organizacje pozarządowe biorą udział w Akcji za pośrednictwem szkół i przedszkoli. Szkoły
i przedszkola mogą wspólnie wykonać z ww. instytucjami zadanie z obszaru
nr 6. Zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia zgłasza i dokumentuje we wniosku zgłoszeniowym szkoła albo przedszkole. Za zorganizowanie
i przeprowadzenie konkursu żadna instytucja nie może pobierać od uczestników konkursu opłat.

7.    zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);

8.    aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów szkół i przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.;

Celem naszych działań było:

  1. Podejmowanie działań na rzecz aktywności fizycznej naszych wychowanków i rodziców,
  2. uświadomienie dzieciom że ruch i aktywność fizyczna jest niezbędna dla zachowania zdrowia,
  3. uświadomienie dzieciom, że należy zaplanować w ciągu dnia czas na naukę, zabawę i czas na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
  4. zwracać uwagę na to, że istnieje związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
  5. uświadomienie dzieciom że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach otrzymało  w roku szk. 2013/2014 tytuł „Przedszkola w Ruchu”.