Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkole-kobierzyce.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 11.03.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.03.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach mgr Haliną Waligórską.

email : sekretariat@przedszkolekobierzyce.pl lub telefonicznie pod numerem: 71 311-12-41

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach składa się z dwóch obiektów: budynek A i budynek B.

Budynek A:

 1. Wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada schodów oraz progów. Drzwi wejściowe prowadzą do holu, a kolejne drzwi prowadzą do korytarzy, sal przedszkolnych i pomieszczeń biurowych.

 2. Budynek jest parterowy – jednopoziomowy, nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne

 3. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

 4. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 5. Przy przedszkolu znajduje się parking, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek B :

 1. Wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada schody i progi. Drzwi wejściowe prowadzą do przedsionka, korytarza i na klatkę schodową. Kolejne drzwi prowadzą do szatni i jadalni, a schody prowadzą na piętro.

 2. Budynek jest piętrowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Korytarze budynku są wąskie i nie mogą korzystać z nich osoby niepełnosprawne.

 3. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

 4. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub on-line.

 5. Przy przedszkolu znajduje się parking, z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.